Makam Takmir Masjid Dibongkar

Makam Takmir Masjid Desa Serah, Kecamatan Panceng, Gresik Dibongkar
Makam Takmir Masjid Desa Serah, Kecamatan Panceng, Gresik Dibongkar

Makam Takmir Masjid
Desa Serah, Kecamatan Panceng, Gresik Dibongkar